Tolerabilitet

Spedra är en mycket selektiv och potent PDE5-hämmare. Den höga selektiviteten för fosfodiesteras 5 (PDE5) i förhållande till tio andra kända fosfodiesteras i olika organ och vävnader tros vara en orsak till en mindre förekomst av vissa biverkningar noterats med Spedra. Det finns individuella skillnader mellan hur man reagerar med olika preparat, så det kan vara värt att byta till en annan PDE5-hämmare om en patient har fått besvärande biverkningar.

I tabellen nedan visas förekomsten av biverkningar som klassificerats som Mycket vanliga respektive Vanliga med de fyra PDE5-hämmarna. Siffrorna är hämtade ur respektive preparats produktresumé och baseras både på vad som observerats i kliniska studier och vad som har inrapporterats efter lansering.

 


 

Referens: Produktresuméer för respektive preparat.