Tolerabilitet

I figuren nedan finns en jämförelse av biverkningsfrekvenser för olika PDE5-hämmare, baserat på respektive PDE5-hämmares produktresumé. Frekvenserna för Spedra avser den maximala rekommenderade dosen 200 mg.

VANLIGA BIVERKNINGAR MED PDE5-HÄMMARE


Tabellen visar förekomster av läkemedelsrelaterade biverkningar så som de presenterats i respektive PDE5-hämmares produktresumé. Den är publicerad i det Europeiska Urologsällskapets behandlingsrekommendationer för ED från 2017. * Adapted from EMA statements on product characteristics.


Spedra jämfört med sildenafil

Det finns inte så många direkt jämförande studier mellan olika PDE5-hämmare. Under 2020 kom dock en studie från Italien där patienter som genomgått unilateral nervsparande prostatektomi antingen fick behandling med Spedra 200 mg eller sildenafil 100 mg under sex månader REF. Behandlingen inleddes dag 10 efter operation och patienterna skulle ta sin PDE5-hämmare vid behov, maximalt tre tabletter per vecka.

Efter sex månaders behandling var det ingen skillnad mellan grupperna för den primära effektvariabeln, IIEF-15. Däremot var det en större andel patienter som hade avbrutit sin behandling med sildenafil 100 mg (9 av 80 patienter eller 11%) jämfört med Spedra 200 mg (0 av 80 patienter eller 0%). Andelen patienter som upplevt biverkningar var också högre bland dem som fick sildenafil (16 av 80 eller 20%) jämfört med (4 av 80 eller 5%) dem som fått Spedra.

Författarna lyfter i diskussionsavsnittet upp att den mycket höga selektiviteten för PDE5 med Spedra kan vara förklaringen till den bättre tolerabiliteten jämfört med sildenafil.15