Patientinformation

Vi har tagit fram ett tvåsidigt informationsblad avsett för patienter som fått recept på Spedra, beställ här.

Det är viktigt att patienten får information om hur han ska hantera sitt läkemedel. Förutsättningar för lyckade behandlingsutfall ökar om patienterna är välinformerade och har kunskap om sitt tillstånd och behandling. Felaktiga förväntningar på behandling med PDE5-hämmare och felaktig hantering är vanliga orsaker till att avbryta behandlingen utan att rätt förutsättningar har skapats. Läs vidare om Uppföljning av patienter som fått PDE5-hämmare här.