Tillslagstid

Kort tillslagstid är viktigt för många ED-patienter

Spedra tas 15-30 minuter före sexuell aktivitet.

Behandling med PDE5-hämmare vid ED kan individ- och situationsanpassas utifrån olika tillslagstider och effektduration med de olika preparaten.7 I en internationell enkätundersökning från 2014 tillfrågades 1534 män i åldern 30 till 75 år om sexuell nöjdhet samt den egna och partnerns förväntningar kring erektionsförmåga och insikter kring ED-behandling.11 Bland de tillfrågade ingick 1124 män med ED. Majoriteten (82,6%) av dessa ansåg att en tillslagstid för ED-behandling på omkring 15 minuter var önskvärt eller adekvat.

Resten (17,4%) ansåg att det antingen var för kort eller för lång tillslagstid.

Med ännu ett preparat på marknaden finns det goda möjligheter att välja den PDE5-hämmare som bäst svarar upp till den enskilda patientens önskemål.

PREFERENSER (%) KRING TILLSLAGSTID PÅ OMKRING 15 MINUTER*11


Diagrammet visar svarsfrekvenser bland män med ED grupperade efter deras behandlingsstatus. Vanligaste skäl till att föredra en tillslagstid på omkring 15 minuter var ”medger en viss nivå av spontanitet” och ”möjliggör att snabbt svara upp till partnerns önskemål” de vanligaste svaren men flera andra alternativ angavs också som viktiga.4
*Respondenterna fick frågan: Hur lämpligt anser du följande tillslagstider (”omkring 15 min”; ”15–30 min”; ”30–60 min”; ”över en timma”) vara för behandlingen? och gavs fyra svarsalternativ enligt ovan.