Tillslagstid

I en 12-veckorsstudie randomiserades män med ED (n=646) till behandling med Spedra 50 mg, 100 mg och 200 mg eller placebo4. Förbättring i erektionsförmåga mättes med Sexual Encounter Profile (SEP) och med International Index of Erectile Function – Erectile Function Domain score (IIEF-EF). Såväl SEP2 (förmåga till penetration) och SEP3 (fullbordat samlag) registrerades. Patienterna instruerades att dosera ca 30 minuter före sexuell aktivitet och att registrera tidpunkt för fullbordat försök till penetration respektive fullbordat samlag.

Efter 12 veckors behandling skiljde sig avanafil signifikant från placebo för alla primära effektvariabler (förändring från baseline) med alla tre doser (p<0,001). En post hoc-analys gjordes av antal fullbordade samlagsförsök (SEP3) vid olika tidpunkter efter dosering (se nedan). Bland patienter som påbörjade sexuell aktivitet inom femton minuter efter dosering hade 300 försök till samlag utförts varav 71% fullbordades med Spedra 200 mg och 67% med Spedra 100 mg samt 64% med Spedra 50 mg, jämfört med 27% fullbordade samlagsförsök med placebo.

Av de 80 samlagsförsök som utfördes >6 tim var andelen fullbordade försök 83% med 200 mg, 78% med 100 mg och 59% med 50 mg behandling med Spedra jämfört med 25% fullbordade försök med placebo.

TIDSINTERVALL FÖR FULLBORDADE SAMLAGSFÖRSÖK (SEP 3)4


En post hoc-analys gjordes för SEP3 vid olika tidpunkter efter dosering. Signifikansnivåer är ej redovisade i publikationen.4
Diagrammet visar andel fullbordade samlagsförsök (SEP3) inom olika tidsintervall med Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg och med placebo. I diagrammets högra del visas andel fullbordade samlagsförsök längre än sex timmar efter dosintag.


 

Den snabbt insättande effekten med Spedra har även dokumenterats i andra studier, där dels patienter med ED vid diabetes9 och dels patienter med ED efter bilateral nervsparande prostatektomi10 har studerats. I en studie (TA-501) särskilt designad att studera tid till effekt med Spedra 100 mg och 200 mg skiljde sig Spedra 100 mg signifikant (SEP3) från placebo vid 12 minuter och Spedra 200 mg vid 10 minuter efter dosering.12

Kort tillslagstid är viktigt för många ED-patienter

Behandling med PDE5-hämmare vid ED kan individ- och situationsanpassas utifrån olika tillslagstider och effektduration med de olika preparaten.7 I en internationell enkätundersökning från 2014 tillfrågades 1534 män i åldern 30 till 75 år om sexuell nöjdhet samt den egna och partnerns förväntningar kring erektionsförmåga och insikter kring ED-behandling.11 Bland de tillfrågade ingick 1124 män med ED. Majoriteten (82,6%) av dessa ansåg att en tillslagstid för ED-behandling på omkring 15 minuter var önskvärt eller adekvat.

Resten (17,4%) ansåg att det antingen var för kort eller för lång tillslagstid.

Med ännu ett preparat på marknaden finns det goda möjligheter att välja den PDE5-hämmare som bäst svarar upp till den enskilda patientens önskemål.

PREFERENSER (%) KRING TILLSLAGSTID PÅ OMKRING 15 MINUTER*11


Diagrammet visar svarsfrekvenser bland män med ED grupperade efter deras behandlingsstatus. Vanligaste skäl till att föredra en tillslagstid på omkring 15 minuter var ”medger en viss nivå av spontanitet” och ”möjliggör att snabbt svara upp till partnerns önskemål” de vanligaste svaren men flera andra alternativ angavs också som viktiga.4
*Respondenterna fick frågan: Hur lämpligt anser du följande tillslagstider (”omkring 15 min”; ”15–30 min”; ”30–60 min”; ”över en timma”) vara för behandlingen? och gavs fyra svarsalternativ enligt ovan.