Behandling av ED med Spedra till speciella patientpopulationer

Spedra har även studerats vid behandling av ED hos patienter med diabetes9 (n=390) och vid ED hos patienter som genomgått bilateral nervsparande prostatektomi10 (n=298).

I båda dessa Fas III-studier randomiserades patienterna till 12 veckors behandling med Spedra 100 mg, Spedra 200 mg eller placebo.

Diabetes

I diabetesstudien var patienternas genomsnittliga IIEF-EF-score efter tolv veckor 4,8 med 100 mg och 5,3 med 200 mg jämfört med 1,8 med placebo. Skillnaden mot placebo var signifikant för båda doser.


Bilateral nervsparande prostatektomi

I studien med patienter som opererats med bilateral nervsparande prostatektomi var patienternas genomsnittliga IIEF-EF-score efter tolv veckors behandling 3,6 (40% förbättring) med 100 mg och 5,2 (55% förbättring) med 200 mg jämfört med 0,1 (1% förbättring) med placebo. Båda doserna skiljde sig signifikant från placebo.