Individanpassad behandling

Det saknas direkt jämförande studier mellan olika PDE5-hämmare. Dessutom är erektil dysfunktion ett område där människor har olika behov. Alla tänker olika kring sina, eller partnerns, potensproblem. Fler alternativ ger bättre möjlighet att hitta en behandling som passar den enskilda patienten. En grupp svenska ED-experter har i Läkartidningen Nr 14 2006 konstaterat att det kan vara lämpligt att låta patienterna själva få pröva sig fram till vilket preparat som passar dem bäst.7

I brist på direkt jämförande studier har det gjorts ett flertal preferensstudier, metaanalyser och reanalyser av behandlingsstudier med PDE5-hämmarna. En relativt ny metaanalys där även Spedra ingick omnämns i en artikel från 2016 av bland andra Giovanni Corona i tidskriften Expert Opinion on Drug Safety.3,14

Någon statistiskt signifikant skillnad i effekt kunde inte ses mellan de fyra ingående PDE5-hämmarna när de jämfördes i sina högsta doser. Författarna konkluderade dock att behandling med Spedra teoretiskt sett borde ge färre behandlingsavbrott genom sin specifika verkansprofil och låga incidens av biverkningar.3

RELATIV EFFEKT MED PDE5-HÄMMARE VS PLACEBO (A) OCH FREKVENS BIVERKNINGAR I MAXDOS (B)


Diagrammet är hämtat ur Coronas artikel och baseras på en metaanalys av Chen et al.3,14 Till vänster visas relativ effekt vs placebo med PDE5-hämmare i maximala rekommenderade doser. Ett övergripande effektmått vägdes samman av genomsnitten av fyra effektmått; SEP2, SEP3, GAQ och IIED-ED score (>26). Till höger visas frekvens av biverkningar med maximala doser. P-värdena anges i förhållande till avanafil; *p<0,02, **p=0,0001, ***p<0,0001.